Disclaimer

Inhoudsopgave:

Eigendom van ConFront Coaching en Training

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links, zijn eigendom van ConFront Coaching en Training. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ConFront Coaching en Training. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Constante zorg en aandacht

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van de site besteden, is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Wijzigingen doorvoeren

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. ConFront Coaching en Training behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Informatie en diensten

Alle informatie en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Verlaten van de website

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van ConFront Coaching en Training, welke geen eigendom zijn van ConFront Coaching en Training. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. ConFront Coaching en Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites buiten haar domein.

Uitsluiten aansprakelijkheid

ConFront Coaching en Training sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.